Regulamin udziału w warsztatach i zajęciach
organizowanych przez Centrum Kultury w Niepołomicach

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury w Niepołomicach w ramach statutowej działalności, w prowadzonych przez siebie domach kultury, adresowanych zasadniczo do mieszkańców gminy Niepołomice.
 2. Celem prowadzonych zajęć edukacyjno - artystycznych jest rozwijanie pasji i zainteresowań artystycznych, kreowanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, rozwijanie kompetencji i warsztatu twórczego, edukacja artystyczna, tworzenie warunków zespołowej działalności artystycznej, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
 3. W imieniu nieletnich uczestników /dzieci i młodzieży do 18 r.ż./ wszystkie sprawy organizacyjne, zapisy na zajęcia, wyrażanie zgód, wnoszenie odpłatności itp. załatwiają rodzice/prawni opiekunowie. Oni także ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich dzieci.

II. Zasady uczestnictwa w warsztatach i zajęciach.

 1. Podstawowym warunkiem uczestnictw z zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz dokonanie opłat w wyznaczonych terminach. Nie zapoznanie się z zapisami regulaminu nie zwalnia z obowiązku stosowania się do jego postanowień.
 2. Zajęcia adresowane są do dzieci i dorosłych, a określone formy wskazują wiek uczestników.
 3. Zapisów na zajęcia dokonuje się na udostępnionej Karcie zgłoszenia, bezpośrednio w domu kultury realizującym daną formę. Wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. O przyjęciu uczestnika na zajęcia wymagające określonych predyspozycji/zdolności/kompetencji decyduje instruktor prowadzący.
 5. Rok artystyczny trwa zasadniczo od września do czerwca, lecz w uzgodnieniu z zainteresowanymi uczestnikami określone formy mogą odbywać się również w wakacje. 
 6. W przypadku odwołania zajęć uczestnik jest informowany o tym fakcie telefonicznie, e mailem lub za pośrednictwem fb domu kultury, a zajęcia przenoszone są na inny termin wskazany przez instruktora prowadzącego.
 7. Uczestnik zajęć ma zapewnioną opiekę instruktora wyłącznie w czasie trwania zajęć, w miejscu ich realizacji.
 8. Podczas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć i po ich zakończeniu za bezpieczeństwo nieletnich odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
 9. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność materialną do pełnej wysokości za umyślne szkody spowodowane w mieniu instytucji.
 10. Uczestnicy zajęć zakłócający ich przebieg (utrudniający innym korzystanie z zajęć, zachowujący się niestosownie, nieprzestrzegający norm społecznych, przepisów porządkowych, BHP i p.poż.) mogą zostać skreśleni z listy, jeśli nie odniosą skutku słowne upomnienia instruktora prowadzącego.
 11. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo odwołania/likwidacji zajęć w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

III. Wnoszenie opłat

 1. Zasadniczo warsztaty i zajęcia są odpłatne. Decyzję o wysokości opłaty podejmuje Dyrektor Centrum Kultury w Niepołomicach i określa ją w cenniku.
 2. Opłata za udział w zajęciach jest opłatą miesięczną, traktowaną jako opłata za 4 zajęcia, której należy dokonać z góry, najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.
 3. W cenniku opłat może zostać określony inny sposób wnoszenia opłaty, np. jednorazowo za daną jednostkę warsztatową.
 4. Zajęcia nie wykorzystane w danym miesiącu nie przechodzą na miesiąc następny.
 5. Jeżeli uczestnik dołączy do grupy w 1 i 2 tygodniu miesiąca, uiszcza opłatę za cały miesiąc, gdy dołączy do grupy w 3 i 4 tygodniu uiszcza połowę miesięcznej opłaty.
 6. Opłat za udział w zajęciach dokonuje się w siedzibie domu kultury. Podstawą uznania wniesienia opłaty jest paragon fiskalny otrzymany w chwili dokonywania opłaty, który należy zachować.
 7. Nie dokonuje się jakichkolwiek zwrotów wniesionych opłat za zajęcia z powodu nieobecności, choroby czy rezygnacji z udziału.
 8. Uczestnik, który nie wniósł opłaty, nie bierze udziału w zajęciach. Brak wpłaty za dany miesiąc traktowany jest jako rezygnacja z zajęć.
 9. Uczestnik zajęć w uzasadnionym przypadku może zwrócić się o obniżenie opłaty. Pisemną prośbę składa u instruktora domu kultury, a decyzję ostateczną podejmuje Dyrektor Centrum Kultury w Niepołomicach.
 10. Uczestnik, który terminowo dokonuje opłat ma prawo uczestnictwa w zajęciach, opiekę instruktora prowadzącego, możliwość korzystania z pomieszczeń i materiałów. Zasady korzystania z materiałów udostępnianych do zajęć określają instruktorzy prowadzący. Warunkiem uczestnictwa w niektórych zajęciach może być zapewnienie przez uczestnika części/całości materiałów i narzędzi własnych.
 11. Rezygnację z zajęć należy zgłaszać w domu kultury, w którym prowadzone były zajęcia, z minimalnym dwutygodniowym wyprzedzeniem.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Za przedmioty wartościowe pozostawione w domu kultury organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Informacje o prowadzonych zajęciach dostępne są na stronie www.kultura.niepolomice.pl oraz w poszczególnych domach kultury.
 3. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w domach kultury.
 4. Decyzje w sprawach nieujętych w regulaminie podejmuje Dyrektor Centrum Kultury w Niepołomicach.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Gajda
Dyrektor
Centrum Kultury w Niepołomicach