iii niepoomicki turniej poetycki 1 20161010 1726944051

Dom Kultury w Chobocie wraz z Centrum Kultury w Niepołomicach zapraszają młodzież i dorosłych do udziału w II Niepołomickim Turnieju Poetyckim, który odbędzie się 24 listopada 2016 roku Dom Kultury w Chobocie od godz.10.00.

W Turnieju mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 14 lat i mieszkają w Gminie Niepołomice.

Turniej obejmuje dwie kategorie tematyczne:
a) Turniej Poetycki
b) Turniej Piosenki Autorskiej

Wypełnione Karty zgłoszenia należy kierować drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2016, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacji dodatkowych udziela
Piotr Krupa tel. 502 036 928 w godz. 16.00 - 20.00

REGULAMIN
II Niepołomickiego Turnieju Poetyckiego
24 listopada 2016 roku Dom Kultury w Chobocie

Organizatorzy:
Dom Kultury w Chobocie
Centrum Kultury w Niepołomicach.

Cele:
Celem Turnieju jest prezentacja i promocja twórczości poetyckiej mieszkańców Gminy Niepołomice.

Miejsce realizacji Turnieju:
1. II Niepołomicki Turniej Poetycki odbędzie się 24 listopada 2016 roku w Domu Kultury w Chobocie, inauguracja o godz.10.00.

Zasady ogólne:
1. Turniej obejmuje dwie kategorie tematyczne:
a) Turniej Poetycki
b) Turniej Piosenki Autorskiej
2. Dopuszczalny jest udział jednej osoby w dwóch kategoriach Turnieju, muszą to jednak być dwa różne utwory.
3. W Turnieju mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 14 lat, mieszkające w Gminie Niepołomice. Osoby małoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych do udział w Turnieju.
4. Do Turnieju Poetyckiego można zgłosić maksymalnie trzy utwory będące dziełem pracy twórczej autora – objętość utworu jest ograniczona do jednej strony.
5. Do Turnieju Piosenki Autorskiej można zgłosić maksymalnie trzy utwory, w których tekst i muzyka są dziełem autora. Długość prezentacji utworu nie może przekraczać 5 minut.
6. Zgłoszone utwory muszą zostać wykonane osobiście przez autora przed publicznością i Jury, a uczestnik Turnieju jest zobowiązany do prezentacji co najmniej jednego utworu.
7. Organizatorzy nie zwracają utworów ich autorom.
8. Zgłoszenie do Turnieju Poetyckiego musi zawierać załącznik w postaci pliku tekstowego utwór oraz notkę o autorze.
9. Zgłoszenie do Turnieju Piosenki Autorskiej musi zawierać załącznik w postaci pliku mp3 przedstawiający utwory oraz plik tekstowy z notką o autorze.
10. Zgłoszenie utworu oznacza jednocześnie, że zgłaszający nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
11. Zgłoszenia należy kierować mailowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2016 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12. Informacji dodatkowych udziela Piotr Krupa tel. 502 036 928 w godz.16.00 - 20.00.

Regulamin Jury:
1. Na podstawie nadesłanych materiałów członkowie Jury dokonują wstępnej kwalifikacji uczestników.
2. Osoby zakwalifikowane do przesłuchań turniejowych zostaną poinformowane o wynikach kwalifikacji drogą mailowo lub telefonicznie, do dnia 10 listopada 2016.
3. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są dostarczyć Jury papierową wersję prezentowanych utworów w ilości 3 egzemplarzy formatu A4, najpóźniej jedną godzinę przed rozpoczęciem przesłuchań, w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem uczestnika.
4. Oceny utworów i ich prezentacji dokonuje Jury powołane przez Organizatorów, a jego skład zostanie podany podczas rozpoczęcia Turnieju
5. Jury ocenia i przyznaje nagrody w dwóch kategoriach: Turnieju Poetyckim i Turnieju Piosenki Autorskiej
6. Nagrody:
a) w miarę posiadanych środków organizatorzy przyznają nagrody finansowe za zajęcie I, II, III miejsca
b) każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową.
7. Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin podziału nagród.
8. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

Postanowienia końcowe:
1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
2. Laureaci Turnieju wyrażają zgodę na zamieszczenie wyników Turnieju zawierających ich dane osobowe w postaci imienia i nazwiska do publicznej wiadomości.
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.
4. W kwestiach nie ujętych w Regulaminie decyzje ostateczne podejmuje Organizator.

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych
1. Uczestnicy turnieju - w przypadku nieletnich ich rodzice przenoszą nieodpłatnie na Centrum Kultury w Niepołomicach swoje autorskie prawa majątkowe do wykonań prezentowanych podczas zawodów, w celu ich wykorzystania przez Centrum Kultury w Niepołomicach w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenia we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video, b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, c) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci internet, d) publicznego odtwarzania, wyświetlania.
2. Uczestnicy Turnieju udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Turnieju.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Centrum Kultury w Niepołomicach na potrzeby Turnieju oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych).

Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszego regulaminu.

Karta uczestnictwa
II Niepołomicki Turniej Poetycki
24 listopada 2016 roku - Dom Kultury w Chobocie


Imię i nazwisko uczestnika ..................................................................................................


Zgłaszane wiersze

1..................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................

3..................................................................................................................................................

Zgłaszane piosenki autorskie

1..................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................

3..................................................................................................................................................


Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami regulaminu i przyjmuję wszystkie warunki w nim określone oraz że pouczyłem o jego treści osobę biorącą udział w Turnieju.

Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych do udział w Turnieju
Ja ................................................................................... wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..................................................,......................... lat ..... w Niepołomickim Turnieju Poetyckim organizowanym przez Dom Kultury w Chobocie oraz Centrum Kultury w Niepołomicach. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem.

Wyrażam zgodę na warunki regulaminu zawarte w Klauzuli dotyczącej autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych.


Niepołomice dnia ...............................              ................................................
                                                                                  czytelny podpis