turniej poetycki 1 20150910 2078514301Jeszcze tylko do 16 listopada można nadsyłać swoje zgłoszenia na I Niepołomicki Turniej Poetycki.

Nie pisz do szuflady - podziel sie z innymi - zgłoś się do udziału w turnieju.

Zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału w turnieju poetyckim, który odbędzie się 20 listopada 2015 roku Dom Kultury w Woli Batorskiej. 
W Turnieju mogą wziąć udział osoby w wieku od 14 lat, mieszkające w Gminie Niepołomice.

 

Turniej obejmuje dwie kategorie tematyczne:
a) Turniej Jednego Wiersza
b) Turniej Piosenki Autorskiej
oraz
dwie kategorie wiekowe:
a) młodzież szkolna
b) dorośli

Wypełnione Karty zgłoszenia należy kierować drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2015

 

REGULAMIN
I Niepołomickiego Turnieju Poetyckiego

20 listopada 2015 roku Dom Kultury w Woli Batorskiej


Organizatorzy:
Dom Kultury w Chobocie
Centrum Kultury w Niepołomicach 

Cele:
Celem Turnieju jest prezentacja i promocja twórczości poetyckiej mieszkańców Gminy Niepołomice.

Zasady ogólne:
1. Turniej obejmuje dwie kategorie tematyczne: 

a) Turniej Jednego Wiersza 
b) Turniej Piosenki Autorskiej 

2. Turniej obejmuje dwie kategorie wiekowe

a) młodzież szkolna
b) dorośli

3. Dopuszczalny jest udział jednej osoby w dwóch kategoriach Turnieju, muszą to jednak być dwa różne utwory.

4. W Turnieju mogą wziąć udział osoby w wieku od 14 lat, mieszkające w Gminie Niepołomice. Osoby małoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych do udział w Turnieju.

5. Do Turnieju Jednego Wiersza można zgłosić jeden utwór będący dziełem pracy twórczej autora – objętość utworu jest ograniczona do jednej strony.

6. Do Turnieju Piosenki Autorskiej można zgłosić jeden utwór, w którym tekst i muzyka są dziełem autora – długość utworu nie może przekraczać 5 minut.

7. Zgłoszony utwór musi zostać wykonany osobiście przez autora przed publicznością i Jury.

8. Organizatorzy nie zwracają utworów ich autorom.

9. Zgłoszenie do Turnieju Jednego Wiersza musi zawierać załącznik w postaci pliku tekstowego zawierającego utwór oraz notkę o autorze.

10. Zgłoszenie do Turnieju Piosenki Autorskiej musi zawierać załącznik w postaci pliku mp3 zawierającego utwór oraz plik tekstowy z notką o autorze.

11. Zgłoszenie utworu oznacza jednocześnie, że zgłaszający nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

12. Zgłoszenia należy kierować drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2015, na e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13. Informacji dodatkowych udziela Piotr Krupa  tel. 502 036 928 w godz. 15.00 - 20.00.

14. Na podstawie nadesłanych materiałów Organizatorzy dokonają kwalifikacji uczestników, osoby zakwalifikowane do przesłuchań Turnieju zostaną poinformowane o tym drogą elektroniczną.

15. Osoby zakwalifikowane do udziału w Turnieju są zobowiązane do dostarczenia na potrzeby Jury 3 egzemplarzy tekstu wykonywanego utworu, wydruk formatu A-4. Tekst musi być dostarczony najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem przesłuchań, w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem uczestnika.

16. Oceny utworów i ich prezentacji dokonuje Jury powołane przez Organizatorów. 

17. Skład Jury zostanie podany podczas rozpoczęcia Turnieju

a) Jury rezerwuje sobie prawo do dowolnego podziału nagród i miejsc w Turnieju

b) Decyzje  Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu

18. Turniej odbędzie się 20 listopada 2015 w Domu Kultury w Woli Batorskiej, a jego  rozpoczęcie nastąpi o godz.10.00. Po zakończeniu przesłuchań nastąpi rozdanie nagród oraz Koncert Laureatów.

19. Laureaci Turnieju wyrażają zgodę na zamieszczenie wyników Turnieju zawierających ich dane osobowe w postaci imienia i nazwiska do publicznej wiadomości. 

20. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator. Decyzje Organizatora są ostateczne.

 

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych.

1. Uczestnicy Turnieju - w przypadku nieletnich ich rodzice przenoszą nieodpłatnie na Centrum Kultury w Niepołomicach swoje autorskie prawa majątkowe do wykonań prezentowanych podczas Turnieju, w celu ich wykorzystania przez Centrum Kultury w Niepołomicach w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenia we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video, b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, c) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci internet, d) publicznego odtwarzania, wyświetlania. 

2. Uczestnicy Turnieju udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Turnieju. 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Centrum Kultury w Niepołomicach na potrzeby Turnieju oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych).

 

Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszego regulaminu.

 

KARTA  ZGŁOSZENIA

I Niepołomicki Turniej Poetycki
20 listopada 2015 roku Dom Kultury w Woli Batorskiej

 

Imię i nazwisko uczestnika .......................................................

Zgłaszany wiersz .....................................................................

Zgłaszana piosenka autorska ....................................................

 

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami regulaminu i przyjmuję wszystkie warunki w nim określone oraz że pouczyłem o jego treści osobę biorącą udział w Turnieju.

 

Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych do udział w Turnieju

 

Ja ................................................................................... wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .............................................................,......................... lat ..... w I Niepołomickim Turnieju Poetyckim organizowanym przez Dom Kultury w Chobocie oraz Centrum Kultury w Niepołomicach. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem. 


Wyrażam zgodę na warunki regulaminu zawarte w Klauzuli dotyczącej autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych.

 

 

Niepołomice dnia ...............................                                                              ................................................ 

                                                                                                                                      czytelny podpis