i niepoomicki turniej poetycki 1 20150130 1633106207

WIERSZYK NA TURNIEJ POETYCKI
                                   Piotr Krupa

Hej, wierszokleci, szarpidruty,
Ubiory zacne przywdziewajcie,
Zbierzcie piosenki, wiersze, nuty,
I na nasz Turniej przybywajcie !

Stańcie niedbale, acz z godnością,
Wzrok zawieszając gdzieś w przestrzeni,
Mówcie, śpiewajcie nam z radością,
O tym, co Wam się w duszy mieni

W Woli Batorskiej Dom Kultury
W swych progach zacnie Was powita,
Byście wierszami i pieśniami
Mogli nas wszystkich pozachwycać.

Dom Kultury w Chobocie i Centrum Kultury w Niepołomicach zapraszają młodzież i dorosłych do udziału w I Niepołomickim Turnieju Poetyckim, który odbędzie się 8 maja 2015 roku Dom Kultury w Woli Batorskiej.

 

REGULAMIN
I Niepołomickiego Turnieju Poetyckiego

8 maja 2015 roku Dom Kultury w Woli Batorskiej

Organizatorzy:
Dom Kultury w Chobocie
Centrum Kultury w Niepołomicach.

Cele:
Celem Turnieju jest prezentacja i promocja twórczości poetyckiej mieszkańców Gminy Niepołomice.

Zasady ogólne:
1. Turniej obejmuje dwie kategorie tematyczne:
a) Turniej Jednego Wiersza
b) Turniej Piosenki Autorskiej
2. Turniej obejmuje dwie kategorie wiekowe
a) młodzież szkolna
b) dorośli
3. Dopuszczalny jest udział jednej osoby w dwóch kategoriach Turnieju, muszą to jednak być dwa różne utwory.
4. W Turnieju mogą wziąć udział osoby w wieku od 14 lat, mieszkające w Gminie Niepołomice. Osoby małoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych do udział w Turnieju.
5. Do Turnieju Jednego Wiersza można zgłosić jeden utwór będący dziełem pracy twórczej autora – objętość utworu jest ograniczona do jednej strony.
6. Do Turnieju Piosenki Autorskiej można zgłosić jeden utwór, w którym tekst i muzyka są dziełem autora – długość utworu nie może przekraczać 5 minut.
7. Zgłoszony utwór musi zostać wykonany osobiście przez autora przed publicznością i Jury.
8. Organizatorzy nie zwracają utworów ich autorom.
9. Zgłoszenie do Turnieju Jednego Wiersza musi zawierać załącznik w postaci pliku tekstowego zawierającego utwór oraz notkę o autorze.
10. Zgłoszenie do Turnieju Piosenki Autorskiej musi zawierać załącznik w postaci pliku mp3 zawierającego utwór oraz plik tekstowy z notką o autorze.
11. Zgłoszenie utworu oznacza jednocześnie, że zgłaszający nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
12. Zgłoszenia należy kierować drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2015, na e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
13. Informacji dodatkowych udziela Piotr Krupa tel. 502 036 928 w godz. 15.00 - 20.00.
14. Na podstawie nadesłanych materiałów Organizatorzy dokonają kwalifikacji uczestników, osoby zakwalifikowane do przesłuchań Turnieju zostaną poinformowane o tym drogą elektroniczną.
15. Osoby zakwalifikowane do udziału w Turnieju są zobowiązane do dostarczenia na potrzeby Jury 3 egzemplarzy tekstu wykonywanego utworu, wydruk formatu A-4. Tekst musi być dostarczony najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem przesłuchań, w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem uczestnika.
16. Oceny utworów i ich prezentacji dokonuje Jury powołane przez Organizatorów.
17. Skład Jury zostanie podany podczas rozpoczęcia Turnieju
a) Jury rezerwuje sobie prawo do dowolnego podziału nagród i miejsc w Turnieju
b) Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu
18. Turniej odbędzie się 8 maja 2015 w Domu Kultury w Woli Batorskiej, a jego rozpoczęcie nastąpi o godz. 10.00. Po zakończeniu przesłuchań nastąpi rozdanie nagród oraz Koncert Laureatów.
19. Laureaci Turnieju wyrażają zgodę na zamieszczenie wyników Turnieju zawierających ich dane osobowe w postaci imienia i nazwiska do publicznej wiadomości.
20. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator. Decyzje Organizatora są ostateczne.

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych
1. Uczestnicy Turnieju - w przypadku nieletnich ich rodzice przenoszą nieodpłatnie na Centrum Kultury w Niepołomicach swoje autorskie prawa majątkowe do wykonań prezentowanych podczas Turnieju, w celu ich wykorzystania przez Centrum Kultury w Niepołomicach w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenia we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video, b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, c) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci internet, d) publicznego odtwarzania, wyświetlania.
2. Uczestnicy Turnieju udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Turnieju.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Centrum Kultury w Niepołomicach na potrzeby Turnieju oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych).

Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszego regulaminu.

Zgłoszenie udziału
I Niepołomicki Turniej Poetycki
8 maja 2015 roku Dom Kultury w Woli Batorskiej


Imię i nazwisko uczestnika .......................................................

Zgłaszany wiersz .....................................................................

Zgłaszana piosenka autorska ....................................................


Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami regulaminu i przyjmuję wszystkie warunki w nim określone oraz że pouczyłem o jego treści osobę biorącą udział w Turnieju.

Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych do udział w Turnieju
Ja ................................................................................... wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..................................................,......................... lat ..... w I Niepołomickim Turnieju Poetyckim organizowanym przez Dom Kultury w Chobocie oraz Centrum Kultury w Niepołomicach. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem.

Wyrażam zgodę na warunki regulaminu zawarte w Klauzuli dotyczącej autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych.


Niepołomice dnia ...............................                             ................................................
                                                                                                   czytelny podpis