ogolnopolski konkurs chorow 1 20150127 2060758167Centrum Kultury w Niepołomicach zaprasza do udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie Chórów O złotą strunę pod honorowym patronatem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza i Burmistrza Niepołomic Romana Ptaka

Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 25 i 26 kwietnia 2015 roku w sali akustycznej Zamku Królewskim w Niepołomicach.

REGULAMIN   KONKURSU

XVII Ogólnopolski Konkurs Chórów 
„O złotą strunę...”

25 - 26 kwietnia 2015 roku
Zamek Królewski w Niepołomicach


1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Niepołomicach przy udziale Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.
2. Patronat Honorowy nad XVII Ogólnopolskim Konkursem Chórów objęli; Arcybiskup Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz i Burmistrz Niepołomic Roman Ptak.
3. XVII Ogólnopolski Konkurs Chórów odbędzie się w dniach 25 - 26 kwietnia 2015r. w komnatach Zamku Królewskim w Niepołomicach.
4. Konkurs skierowany jest do amatorskich zespołów chóralnych - młodzieżowych, akademickich i dorosłych.
5. Cele konkursu: podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów amatorskich, ocena dorobku artystycznego, integracja amatorskiego ruchu artystycznego, ocena pracy dyrygentów (doskonalenie zawodowe)
6. Chór i poszczególni chórzyści mogą wystąpić tylko w jednej z kategorii:
a. chóry młodzieżowe i akademickie
b. chóry dorosłe
7. Karty zgłoszenia wraz z aktualną informacją i zdjęciem chóru (format elektroniczny jpg, tif rozdzielczość min. 300dpi) należy nadsyłać na adres:
Centrum Kultury w Niepołomicach ul. Zamkowa 5, 32 – 005 Niepołomice
lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
z dopiskiem XVII Ogólnopolski Konkurs Chórów "O złota strune"
w terminie do 20 marca 2015 r.
8. Nadesłanie niekompletnej karty zgłoszenia i wymaganych załączników stanowi podstawę do odrzucenia zgłoszenia.
9. Chór zakwalifikowany do udziału w konkursie uiszcza opłatę akredytacyjną w wysokości 250,00zł na konto Centrum Kultury w Niepołomicach nr 59 8619 0006 0060 0622 0277 0045 prowadzone przez Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce. W przypadku późniejszej rezygnacji z udziału w konkursie opłata nie będzie zwracana.
10. Wykaz chórów zakwalifikowanych do udziału w konkursie zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.kultura.niepolomice.pl
11. Regulamin konkursu przewiduje wykonanie 3 utworów:
a. jeden utwór polskiego kompozytora
b. dwa utwory dowolne, zróżnicowane pod względem stylu i epoki, w tym: jeden utwór może być wykonany z akompaniamentem instrumentu – fortepianu lub innego własnego instrumentu, ewentualnie małego zespołu kameralnego
12. Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut.
13. Podany program nie może zostać zmieniony.
14. Szczegółowych informacji udziela: Centrum Kultury w Niepołomicach, ul. Zamkowa 5, tel:12 281-11-17, fax. 12 281-11-82, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin Jury
15. Jury powołane przez organizatora składa się ze znanych i wybitnych muzyków.
16. Jury ocenia i przyznaje nagrody w dwóch kategoriach: chóry młodzieżowe(szkolne i akademickie) oraz chóry dorosłe.
17. Nagrody:
a. w miarę posiadanych środków organizator przyznaje nagrody finansowe chórom, które zajęły I, II, III miejsce w danej kategorii, a ich wysokość będzie zależna od pozyskanych środków.
b. Grand Prix Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza będzie wręczone przez przedstawiciela Jego Eminencji i nie jest ono uwarunkowane zdobyciem najwyższej ilości punktów.
18. Chóry, które zajmą I, II, III miejsce otrzymują pamiątkową statuetkę.
19. Chóry uczestniczące w konkursie otrzymują złotą, srebrną lub brązową strunę oraz odpowiedni dyplom pamiątkowy.
20. Ocenie Jury podlegają: dobór repertuaru, intonacja, emisja głosu, interpretacja, stopień trudności utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.
21. Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin podziału nagród.
22. Jury może nie przyznać chórowi żadnej ze strun: złotej, srebrnej, brązowej i sklasyfikować go poza konkursem.
23. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

Postanowienia końcowe
24. Chór, który otrzymał najwyższą nagrodę finansową, w kolejnym konkursie nie może jej otrzymać (nie dotyczy to Grand Prix), może brać natomiast udział w konkursie i rywalizować o złotą, srebrną lub brązową strunę.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków konkursu.
26. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
27. Kolejność występów w XVII Ogólnopolskim Konkursie Chórów określa organizator w uzgodnieniu z dyrygentami zgłoszonych chórów.
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki uczestników oraz przedmioty do nich należące, tak podczas podróży, jak i w czasie trwania konkursu.
29. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie utworów, do których prawa są zastrzeżone. Ewentualne koszty ZAiKS ponosi występujący chór.
30. Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych
a. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Centrum Kultury w Niepołomicach swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań prezentowanych podczas konkursu, w celu ich wykorzystania przez Centrum Kultury w Niepołomicach w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video, b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, c) wprowadzenia do obrotu, d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci internet, e) publicznego odtwarzania, wyświetlania.
b. Uczestnicy konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w konkursie.
c. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Centrum Kultury w Niepołomicach na potrzeby organizacji konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych).

31. Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

 

KARTA  ZGŁOSZENIA

XVII Ogólnopolski Konkurs Chórów
„O złotą strunę...”
25 - 26 kwietnia 2015 roku

Nazwa Chóru: ..........................................................

Proponowana data występu: ......................................
Adres: .....................................................................

Pełne dane do faktury za akredytację: ……………………………
/podać pełną nazwę oraz NIP/

Nazwisko dyrygenta: ................................................
tel. do kontaktu:.......................................................
e-mail: ...................................................................

liczba uczestników: ..................

PROGRAM:
AUTOR: TYTUŁ:

1) .............................................

2) .............................................

3) .............................................

Informacje o Chórze:

................................................